شما در این ویدئو مراحل برش اسلب سنگ و برش تمام اتوماتیک قسمت سینک و گاز را با دستگاه تمام اتوماتیک CNC در کارخانه سنگ روسا مشاهده میکنید.

شما در این ویدیو فرآوری و مونتاژ نهایی صفحات را در کارخانه سنگ روسا مشاهده مینماید.