مراحل برش اسلب سنگ و برش تمام اتوماتیک قسمت سینک و گاز را با دستگاه تمام اتوماتیک CNC در کارخانه سنگ روسا هدفمند 

ویدئوهای کارخانه سنگ روسا هدفمند

کارخانه برش سنگ

برش با دستگاه CNC

اسلب

انبار سنگ

برش دو اسلب20*20

برش اسلب

پروژه سنگ

پروژه سنگ کریستال الهیه