ادر این بخش از سایت چند نمونه از آخرین پروژه های اجرا شده در بخش سنگ هلدینگ رویا سازان هدفمند را مشاهده میکنید.

اجرای مدرن صفحه کوارتز در مازندران توسط شرکت سنگ روسا استون

اجرای اسلب های سنگ طبیعی اونیکس در قسمت راه پله توسط گروه روسا استون

اجرای صفحه کوارتز توتم کد٢٢٠٩ بصورت کلاسیک با ابزار ٣ پله توسط شرکت روسا استون

اجرای مدرن صفحات فوق فشرده اس،پی،ال با ضخامت ١٢ و ما بین کابینتی توسط شرکت روسا استون

اجرای مدرن صفحه کوارتز برند توتم کد ۶١٠۶ توسط شرکت روسا استون

صفحه کوارتز سایلستون کد لوسو اجرا شده توسط شرکت روسا منزل جناب دکتر ولی پور عزیز مازندران